• ОУ "Константин Костенечки" - с. Костенец
  ОУ "Константин Костенечки" - с. Костенец
  ОУ"Константин Костенечки" е продължител на 200-годишна просвета с корени в далечната 1820/1821, когато е открито килийно училище в село Костенец. През 1857 година отваря врати светско училище. Днес просторна нова сграда съхранява спомена за значимата дейност на Константин Костенечки, носейки името му и водейки костенската младост чрез книжовност към "светли бъднини".
 • Константин Костенечки
  ОУ "Константин Костенечки"
  Константин Костенечки
  Константин Костенечки е роден през 1380 година в село Костенец. Той е продължител на голямото културно и литературно дело на Евтимий Търновски. Жаден за просвета и знания, Константин се обучава в Костенския и в Бачковския манастир. Оставя трайна историческа следа с духовната и литературната си дейност в България и в Сърбия.В лицето на патрона си учителите и учениците в ОУ "Константин Костенечки" имат своя достоен пример.
 • ОУ "Константин Костенечки" - с. Костенец
  ОУ "Константин Костенечки"
  ОУ "Константин Костенечки" - с. Костенец
  В училището се обучават ученици 1-7 клас на едносменен режим. Педагогическият колектив, администрацията и помощният персонал работят синхронно, отдадено, гъвкаво и адаптивно, справяйки се с предизвикателствата на нашето време.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ОУ “ КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ“ е общинско училище с начална и основна образователна степен, създадено през 1992г в с. Костенец.

В нашето училище се обучават около 170 ученици.

Възпитаниците на учебното заведение спазват реда и правилата, които са традиции за него. Усвояването на знания е съпътствано  от стремежа за духовно и културно изграждане на младите хора. 

Като образователна институция на първо място училището се стреми да осъществява качествен образователен процес в съответствие с действащите образователни стандарти и учебни програми, като поддържа и осъвременява училищната среда и осигурява учители на високо професионално ниво. Чрез цялостната си дейност училището възпитава граждански ангажирани и отговорни личности и утвърждава високи морални ценности като толерантност, родолюбие, съпричастност, инициативност. Училището създава условия за реализация и развитие на индивидуалните качества и творческите заложби на учениците, както в редовните учебни занятия, така и чрез провеждане на различни извънкласни и извънучилищни дейности. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието и подкрепата на всеки ученик в интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо отношение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Заедно можем всичко

Новини

Нов електронен дневник

Уважаеми родители, тази учебна година ОУ"Константин Костенечки" ще работи с дневника на Школо поради неподдържане на сайта на предишния ни дневник. Необходимо е да си направите регистрация, за да имате достъп до данните за детето ви и да сте информирани за оценките и отсъствията. Прилагаме ви ръководство за регистрация на родител, в секция документи може да го намерите. Регистрациите ще бъдат потвърдени от администратора в работен ден. Оставаме на разположение при необходимост!

Научи повече

Обновяване на материалната база на ОУ "Константин Костенечки"

Обновяването, осъвременяването на материалната база е съпътстващ стремеж на всяко българско училище! Но нито възможностите, нито стартът са равни. В ОУ"Константин Костенечки" всяка стъпка в тази посока е особено ценна, защото е плод на големи съвместни усилия на училищната общност. Децата на с. Костенец заслужават уютна и красива образователна среда. Училищното ръководство, Училищното настоятелство, учителите и родителите не пестят сили, за да осигурят необходимото. Малките на пръв поглед неща тук са големи постижения. Истинско удовлетворение носят новообзаведената стая за ЦОУД 1 клас, подновените маси в училищния бюфет, топлия нов артвид на кабинета по музика, освежения разчупен облик на мултимедийния кабинет.

Научи повече

Спортен празник, по случай празник на гр. Костенец

За поредна година нашите възпитаници участваха в спортен турнир, по случай празника на гр. Костенец. Учениците премериха сили по футбол и теглене на въже с другите общински училища. Също така имаха възможността да се запознаят чрез демонстрации със спортните клубове, които са на територията на общината: художествена гимнастика, самбо, карате, лека атлетика.

Научи повече

Проекти

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. От 2018/2019 г. училището работи по проект „Подкрепа за успех. През тази учебна година са формирани 9 групи, които обхващат ученици от II до VII клас. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Научи повече
Национална програма "Иновации в действие"

Национална програма "Иновации в действие"

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

Научи повече

Галерия