История на училището

История на училището

Просветните и книжовни традиции от времето на Константин Костенечки не прекъсват в Костенец през периода на османското владичество. Естествено, в първите векове на робството, просветата, образованието и книжнината имат църковен характер и са свързани с дейността на Костенечкия манастир „ Св. Спас“ и неговата книжовна школа. Тук се преписват много книги и несъмнено е главен учебен център, в който костенчани се учат на четмо и писмо.

През 1666г. са извършени големи жестокости, опожарено е селото, унищожен е Костенечкият манастир.

Просветният живот от манастира се пренася в селото.

През учебната 1820/1821г. в село Костенец е създадено килийно училище. Според дописка във в.“Марица“ от 2 юли 1882 на Стефан Карчев – костенски учител се съобщава: „ Тука от 1820 година наред е имало училище българско и ни казват, че тука не се е запомнило да се предава или чете по друг език, освен български. Затова по – голямата част са грамотни всички. Надеем се че и за напред ще бъде голяма деятелността и стремлението към учение, особено за изпровождане на малките дечица в училище както до сега, за полза и добро на общото ни отечество.“

Килийното училище се намира недалече от църквата и в него учителства самичък тукашният жител даскал Стоян Сотиров.

Към 1857 година в двора на църквата е построено друго училище. То е малка едноетажна сграда с една стая.

Светското училище се посещава от 50-60 ученика. Нуждите на живота повеляват наред с четенето, смятането, писането, да се получат и елементарни познания по аритметика, география, естествознание и т.н., необходими за местните еснафи и занаятчии.

В 1879 година в предната част на двора на костенската църква „ Св. Арахангел Михаил“ се изгражда училищна сграда. Училището е на два ката и планът му е по новата система с осем класни стаи.

В 1879/1880 учебна година учениците са вече 222, от които 155 са момчета, а останалите момичета. Те са разпределени в I, II, III отделение и I клас. Провеждането на занятията се осигурява от трима учители и една учителка. Класните книги свидетелстват, че в отделенията се изучават: български език, Закон Божий, Отечествовъведение, Естествоведение, Смятане, Краснопис, Рисуване, Гимнастика, Пение, Ръкоделие, Чертане. В класовете се въвеждат История, География, Зоология, Аритметика, Геометрия. Поставят се оценки по Прилежание, Поведение на ученика, Външен вид на писмените работи.

През учебната 1883/1884 година в Костенец е открит и втори клас, и както се казва тогава – „горен курс“ на тогавашното училище.

В началото на века се увеличават учениците, които посещават костенското училище. През учебната 1910/1911 година от I до IV отделение се обучават 310 ученика, разпределени в 8 паралелки, а от I  до III клас – 62 в 3 паралелки.

Поради големия брой деца в началото на 1912 година се налага да започне строежа на две училищни сгради за начално училище и прогимназия. Войните забавят строителството и едва след девет години е довършено началното училище.

В Летописната книга на Костенската народна смесена гимназия е записано: « На 4 септември 1921 година се извърши освещаване на новото училище в присъствието на много народ…» Така от началото на учебната 1921/1922 година костенските ученици започват учебни занятия в новата сграда на началното училище.

С детски утра се откриват и приключват учебните години, отбелязва се празникът на българските будители.

По инициатива на директора на първоначалното училище и прогимназията Юрдан Антов се слага началото на фонд « Подпомагане на бедни ученици» на 18.02.1924г.

Училището често се посещава от инспектори на Софийското учебно окръжие. А на 26.09.1926 година в училищния двор е дадено кинематографическо представление от изпратения от Министерството на Народното просвещение кинематограф. По този случай училището е посетено от Министъра на Народното просвещение г-н Найден Найденов.

На 22.11.1927 година е завършена и втората училищна сграда. В Летописната книга е отбелязано: « Днес Прогимназията освободи зданието на първоначалното училище и се премести в новопостроеното собствено помещение». Така първоначалното  училище « Св. св. Кирил и Методи» и Народната смесена прогимназия « Отец Паисий:» са настанени в отделни сгради.

Периодично в училището се изнасят сказки пред учениците, вечери, посветени на бележити българи. При приключване на учебните занятия се организират изложби с предмети, изработени от ученици.

На 04.11.1932 година в селото е открито Държавно допълнително земеделско училище, което временно се помещава в сградата на прогимназията.

В края на всяка учебна година учениците от Прогимназията, след III клас, полагат изпити за завършен прогимназиален курс.

За първи път през 1960/1961 година към училището е открит осми клас, задължителен за основното образование.

През 1987 година  Община Костенец е обявена за първенец в областта на образованието. Двете училища на село Костенец дават своя принос за това удостояване. Учителските колективи под ръководството на училищните директори г-жа Лиляна Недялкова и г-жа Янка Стоева, провеждат ефективна учебно – възпитателна дейност, а материалната база, макар и остаряла, се поддържа в добро състояние.

Остарелият сграден фонд и увеличеният брой паралелки налагат решението за изграждане на нова училищна сграда в село Костенец.

Първата копка е направена от г-н Иван Илчев – председател на ОбНС гр. Костенец на 20 май 1982 година, в присъствието на учители, ученици, родители, представители на обществеността.

Със заповед на № РД-14-58 от 08.09.1992 година на министъра на МОН са закрити при условия на пълна ликвидация Началното училище „ Св. св. Кирил и Методий“ и Прогимназията „ Паисий Хилендарски“

Обявява се откриването на Средно общообразователно училище в село Костенец  със заповед № РД-14-57 от 08.09. 1992 година на министъра на МОН.

През месец декември същата годин се провежда конкурс за класиране на педагогическия състав. Новосформираният колектив започва работа на 1 февруари 1993. Госпожа Янка Стоева е назначена за директор на Средно общообразователно училище в село Костенец, а за заместник директор – Христина Делибашева.

На сесия на Общински народен съвет, от 4 март 1993 година, общинските съветници гласуват направеното от учителския колектив предложение и утвърждават патрона на СОУ – с. Костенец да бъде Константин Костенечки.

Първият празник, посветен на патрона на училището, е отбелязан на 21 май 1993 година в деня на „ Св. Константин и Елена“. По решение на учителския съвет ежегодно на тази дата с вълнуващи слова и тържествен концерт отдаваме почит към живота и делото на Константин Костенечки.

На 15 септември 1994 година се сбъдва една отколешна мечта на костенчани – започват учебни занятия в новата училищна сграда.

Вълнуващо е тържеството, с което се открива учебната година – първа в новата училищна сграда.  С трепет първокласниците от випуск `87 прекрачват училищния праг.  През учебната 1994/1995г. се поставя началото на гимназиалния курс с две паралелки IX клас, профил „ Биология“ и предпрофесионална подготовка „Фирмена администрация“ .

Още през първата учебна година се започва оформянето на училищния двор – спортни площадки, затревяване на площите около училището, засаждане на първите дръвчета. През февруари 1995 е завършен и физкултурният салон.

С писмо № КП-02-04-171 от 23.08.1995 година на МНО, Национална априловска гимназия с музей на образованието потвърждава, въз основа на историческата ни справка и документалните източници съществуването на килийно училище в село Костенец от учебната 1820/1821година, което ни дава основание да отбележим 200 години просветно дело в селището.

Амбицията и професионализмът на преподавателите, съчетани със съвременната материална база, допринасят за ефективността на учебно-възпитателния процес.

В своята дълголетна история училището в село Костенец винаги е било в центъра на духовния и културен живот на селото.

Вярваме, че след 200-годишна просветна традиция в огнището на училището ни ще има повече жар, която да пали в очите на идните поколения искрата на познанието и стремежа за съвършенство.

                                                                                                           Материалът е изготвен от: г-жа Янка Стоева, бивш директор на СОУ "Константин Костенечки"- с. Костенец