• ОУ "Константин Костенечки" - с. Костенец
  ОУ "Константин Костенечки" - с. Костенец
  ОУ"Константин Костенечки" е продължител на 200-годишна просвета с корени в далечната 1820/1821, когато е открито килийно училище в село Костенец. През 1857 година отваря врати светско училище. Днес просторна нова сграда съхранява спомена за значимата дейност на Константин Костенечки, носейки името му и водейки костенската младост чрез книжовност към "светли бъднини".
 • Константин Костенечки
  ОУ "Константин Костенечки"
  Константин Костенечки
  Константин Костенечки е роден през 1380 година в село Костенец. Той е продължител на голямото културно и литературно дело на Евтимий Търновски. Жаден за просвета и знания, Константин се обучава в Костенския и в Бачковския манастир. Оставя трайна историческа следа с духовната и литературната си дейност в България и в Сърбия.В лицето на патрона си учителите и учениците в ОУ "Константин Костенечки" имат своя достоен пример.
 • ОУ "Константин Костенечки" - с. Костенец
  ОУ "Константин Костенечки"
  ОУ "Константин Костенечки" - с. Костенец
  В училището се обучават ученици 1-7 клас на едносменен режим. Педагогическият колектив, администрацията и помощният персонал работят синхронно, отдадено, гъвкаво и адаптивно, справяйки се с предизвикателствата на нашето време.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ОУ “ КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ“ е общинско училище с начална и основна образователна степен, създадено през 1992г в с. Костенец.

В нашето училище се обучават около 170 ученици.

Възпитаниците на учебното заведение спазват реда и правилата, които са традиции за него. Усвояването на знания е съпътствано  от стремежа за духовно и културно изграждане на младите хора. 

Като образователна институция на първо място училището се стреми да осъществява качествен образователен процес в съответствие с действащите образователни стандарти и учебни програми, като поддържа и осъвременява училищната среда и осигурява учители на високо професионално ниво. Чрез цялостната си дейност училището възпитава граждански ангажирани и отговорни личности и утвърждава високи морални ценности като толерантност, родолюбие, съпричастност, инициативност. Училището създава условия за реализация и развитие на индивидуалните качества и творческите заложби на учениците, както в редовните учебни занятия, така и чрез провеждане на различни извънкласни и извънучилищни дейности. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието и подкрепата на всеки ученик в интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо отношение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Заедно можем всичко

Новини

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители , на 30.11.2022 г. / сряда / от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I до VII клас .

Научи повече

Светъл ден за поглед към миналото, което вижда и духовността на бъдещето, носена и пръскана в сърцата ни!

За поредна година отдадохме почит чрез разнообразни дейности на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Научи повече

Спортен празник в нащето училище

На 28.10.2022г. отново се проведе поредният Спортен празник в нашето училище! Учениците бяха обзети от ентусиазъм и нетърпеливо очакване през цялата седмица.

Научи повече

Проекти

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. От 2018/2019 г. училището работи по проект „Подкрепа за успех. През тази учебна година са формирани 9 групи, които обхващат ученици от II до VII клас. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Научи повече

Галерия