Проекти

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“Модул " Културните институции като образователна среда"

Научи повече

НП "Без свободен час"

Национална програма „Без свободен час“ Модул „Без свободен час в училище“ - бенефициенти на този модул са държавни и общински училища и ЦСОП от системата на училищното образование. Предоставените допълнителни средства са за заместване на отсъстващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП) в задължителното предучилищно и училищно образование. Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им. Модул „Без свободен час в училище“ цели създаване на условия за не пропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП).

Научи повече
НП "ИКТ"

НП "ИКТ"

Достъпът до информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

Научи повече
НП"Иновации в действие"

НП"Иновации в действие"

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяначрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателнипроблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието савъзможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряватобразователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и даразвият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентностчрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, новиучебни стратегии и др.

Научи повече